Category Archives: Thailand News

ข้อแนะนำสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต ผู้โดยสารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องยื่นต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษฯ (กศก.102) และเอกสารประกอบตามข้อ 1 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด ต่อฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้าของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานที่นำเข้า กรณีการนำเข้าชั่วคราว กรมศุลกากรทำการตรวจสอบเอกสารเสนอขอยกเว้นอากร ตรวจสอบการคำนวณราคาของ และค่าภาษีอากรเพื่อวางประกันและทำสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้หากถูกต้อง จะออกเลขที่ยกเว้นอากรและสั่งการตรวจ หลังจากนั้นจะมอบเอกสารทั้งหมดคืนให้ผู้นำเข้า กรณีการนำเข้าถาวร https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php?id=2124265&chapter=1 กรมศุลกากรทำการตรวจสอบเอกสาร การคำนวณราคาของ หากถูกต้องจะออกเลขที่ใบขนสินค้า และมอบเอกสารทั้งหมดคืนให้ผู้นำเข้าเพื่อนำไปชำระภาษีอากรที่ฝ่ายบัญชีและอากร ผู้นำของเข้านำใบขนสินค้าฯ พร้อมเอกสารและหลักฐานการชำระอากร หลักฐานการชำระประกันค่าภาษี (แล้วแต่กรณี) ไปแสดงที่ส่วนตรวจสินค้าเพื่อขอรับของออกจากอารักขาศุลกากร กรณีการนำเข้าชั่วคราว เมื่อกรมศุลกากรทำการการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้วจะมอบสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า พิเศษและสำเนาสัญญาประกันทัณฑ์บนแก่ผู้โดยสารหรือตัวแทน เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งออก 10.การทอผ้าด้วยมือ 11.พรมทอหรือการทำเครื่องใช้จากกก, หวาย, ปอหญ้าแห้งหรือไม้ไผ่ 12.ทำกระดาษข้าวด้วยมือ สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ ศาลาประชาคม กฎหมาย ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิต เศรษฐกิจ คุ้มครองผู้บริโภค ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เที่ยววัด ทำบุญ ศุภชลาศัย กีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยสากล กอล์ฟ จักรยาน […]